Verhuurvoorwaarden

Onze verkoop- en leveringsvoorwwaarden staan steeds op de achterzijde van onze facturen en offertes. 
Al onze voorwaarden vindt u onderaan de website in de footer

Algemene Verhuurvoorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 
van HULSBOSCH B.V., onder meer handelende onder de namen Hulsbosch B.V., Pol van Hassel, Hulsbosch Staal, Hulsbosch Techniek en Hulsbosch Non-Ferro, gevestigd te Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West- Brabant onder nummer 20050145,
en van POL VAN HASSEL B.V., onder meer handelende onder de namen Pol van Hassel B.V., Hulsbosch Staal, Hulsbosch Techniek en Hulsbosch Non-Ferro, gevestigd te Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West- Brabant onder nummer 20002557, alles hierna te noemen “HULSBOSCH”, 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20050145 op 4 juni 2008. Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. 1.1.  Verhuurder: HULSBOSCH, medewerkers van Hulsbosch en door Hulsbosch ingeschakelde derden; 
 2. 1.2.  Huurder: iedere (rechts-)persoon die van Verhuurder roerende zaken huurt; 
 3. 1.3.  Partijen: Huurder en Verhuurder gezamenlijk; 
 4. 1.4.  Materieel: alle door Verhuurder aan Huurder verhuurde of te huur aangeboden roerende zaken, al dan niet in eigendom van V erhuurder; 
 5. 1.5.  Huurweek: een periode van vijf opeenvolgende huurdagen, waarbij een weekend (zaterdag en zondag) niet wordt meegerekend, tenzij de huurperiode op zaterdag of zondag aanvangt. Feestdagen op maandag t/m vrijdag worden beschouwd als huurdag; 
 6. 1.6.  Huurdag: een periode van 24 aaneengesloten uren. Een periode van minder dan 24 uur geldt als een huurdag. Wanneer de huur op zaterdag aanvangt, worden zaterdag en zondag gezamenlijk als één huurdag aangemerkt; 
 7. 1.7.  Huurtermijn: de periode waarover huur verschuldigd is; 
 8. 1.8.  Uiterste Restitutiedatum: de uiterste datum waarop gehuurd Materieel dient te zijn terugbezorgd of ter afhaling gereed dient te staan; 

Artikel 2 Werkingssfeer en toepasselijkheid 

 1. 2.1.  Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle op de verhuur van materieel gerichte aanbiedingen van en overeenkomsten met Verhuurder, en op de uitvoering daarvan, zulks mits Verhuurder aan Huurder een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen. Indien ter zake enige transactie tussen Huurder en Verhuurder komt vast te staan dat aan laatstgenoemde voorwaarde is voldaan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende Huurder; 
 2. 2.2.  Algemene voorwaarden van Huurder, waaronder inkoopvoorwaarden, gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voor zover zijdens Verhuurder expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd; 
 3. 2.3.  Aanvullingen of afwijkingen van deze Algemene Verhuurvoorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door Verhuurder schriftelijk aan Huurder zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties; 
 4. 2.4.  Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl Verhuurder alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking, dat naar verwachting niet met vernietiging zal worden bedreigd; 
 5. ​2.5. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst;

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten 

 1. 3.1.  Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten, prijzen en andere informatie verstrekt zijdens Verhuurder zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan Huurder tot het doen van een nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes een geldigheidsduur van 5 werkdagen. 
 2. 3.2.  Een overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk zijdens Verhuurder is bevestigd of anderszins in een schriftelijk door beide partijen ondertekend document is vastgelegd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op een aldus tot stand gekomen overeenkomst, gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Bij verschil tussen de bestelling van Huurder en de bevestiging van Verhuurder is uitsluitend Verhuurders bevestiging verbindend. 
 3. 3.3.  Toezeggingen door en afspraken met werknemers van Verhuurder, zowel mondeling als schriftelijk, binden Verhuurder niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk zijdens Verhuurder zijn bevestigd. 
 4. 3.4.  Indien de huur wordt aangegaan namens een derde (rechts)persoon, is degene die tekent voor ontvangst van het Materieel privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende derde (rechts) persoon jegens Verhuurder in het leven geroepen verplichtingen. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd voorafgaand aan de afgifte van verhuurd materieel een legitimatie te verlangen van de Huurder of van degene die namens de Huurder het materieel in ontvangst neemt; 

Artikel 4 Ingang en termijn huur 

 1. 4.1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen start de huurtermijn op de dag en het uur waarop het Materieel aan Huurder ter beschikking wordt gesteld, en eindigt de huurtermijn op de dag en het uur waarop het Materieel in het beheer van Verhuurder wordt teruggebracht; 
 2. 4.2.  De Huur wordt aangegaan voor een termijn van tenminste één huurdag, zulks onverminderd het recht van Verhuurder om voor door haar te bepalen Materieel een langere minimum termijn te bepalen; 
 3. 4.3.  Materieel met een urenteller wordt aan Huurder verhuurd met een maximum van 8 gebruiksuren per huurdag, dan wel 40 gebruiksuren per week. Indien uit de registratie van de urenteller blijkt dat Huurder dit Materieel langer dan 8 gebruiksuren per huurdag heeft gebruikt, dan wel meer dan 40 gebruiksuren per week, dient Huurder voor elk uur extra gebruik een vergoeding te betalen ten bedrage van het hoogste uurtarief dat in de verstreken huurperiode heeft gegolden; 
 4. 4.4.  Het is mogelijk te huren Materieel van te voren te reserveren. In dat geval wordt schriftelijk vastgelegd onder meer ingangsdatum en –tijdstip alsmede de huurtermijn. In afwijking van artikel 4.1. wordt in deze gevallen de huurtermijn niet bepaald door het tijdstip waarop het Materieel feitelijk wordt opgehaald en terugbezorgd, maar door hetgeen daaromtrent schriftelijk is overeengekomen, zulks ongeacht het feitelijke moment van ophalen en terugbrengen. Indien het Materieel later wordt teruggebracht dan is overeengekomen wordt de overeengekomen huurtermijn verlengd tot het moment van feitelijke restitutie; 
 5. 4.5.  Een reservering als bedoeld in het vorige lid kan vóór het overeengekomen ingangstijdstip door Huurder worden geannuleerd, zulks mits schriftelijk en tegen vergoeding van als volgt te berekenen annuleringskosten:
  Bij annulering meer dan 14 dagen voor de overeengekomen ingangsdatum: geen, bij annulering 14 tot 11 dagen voor de overeengekomen ingangsdatum: 50 % van de over de overeengekomen huurtermijn verschuldigde huur, 

Bij annulering 10 tot 6 dagen voor de overeengekomen ingangsdatum: 60 % van de over de overeengekomen huurtermijn verschuldigde huur,
Bij annulering 5 tot 4 dagen voor de overeengekomen ingangsdatum: 75 % van de over de overeengekomen huurtermijn 
verschuldigde huur,
Bij annulering minder dan 4 dagen voor de overeengekomen ingangsdatum: 90 % van de over de overeengekomen huurtermijn verschuldigde huur 

 1. 4.6.  Indien gereserveerd Materieel niet aanwezig is op het overeengekomen moment van afgifte, is Verhuurder eerst in verzuim drie werkdagen na het overeengekomen moment van afgifte en is Verhuurder, tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende onzorgvuldigheid, niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan; 
 2. 4.7.  Indien, bijvoorbeeld met het oog op toekomstige reserveringen, een Uiterste Restitutiedatum is overeengekomen, is bij overschrijding daarvan Huurder tot aan de restitutie het dubbele verschuldigd van het overeengekomen tarief, zulks onverminderd het recht van Verhuurder tot volledige vergoeding van alle door Verhuurder geleden schade als gevolg van de terugbezorging na de uiterste restitutiedatum; 

Artikel 5 Beschikbaarheid en staat Materieel 

 1. 5.1.  Huurder dient het Materieel bij afname visueel te controleren op uiterlijk waarneembare beschadigingen en tekortkomingen en deze in voorkomende gevallen op de afleverbon of anderszins schriftelijk te laten vastleggen, bij gebreke waarvan de afwezigheid van uiterlijk waarneembare beschadigingen en tekortkomingen bij afgifte van het Materieel tussen Partijen komt vast te staan; 
 2. 5.2.  Indien na ingebruikname van het Materieel blijkt van niet visueel waarneembare gebreken waardoor het Materieel niet naar behoren functioneert, dient het Materieel onmiddellijk te worden teruggebracht. Verhuurd Materieel wordt te allen tijde geacht tot het moment van de restitutie naar behoren te hebben gefunctioneerd. Bij gebreke van tussentijdse restitutie wordt aldus het Materieel geacht gedurende de gehele huurtermijn naar behoren te hebben gefunctioneerd; 
 3. 5.3.  In prijslijsten afgegeven huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het Materieel dat Verhuurder in voorraad heeft; 
 4. 5.4.  Indien het gewenste Materieel in geen van de vestigingen van Verhuurder voorradig is, kan Verhuurder desgewenst bemiddelen om het gewenste materieel alsnog te leveren. In zulke gevallen is Huurder ofwel gebonden aan de voorwaarden en tarieven van de door Verhuurder ingeschakelde derde, dan wel wordt door Huurder aan verhuurder vergoed een specifiek nader overeen te komen tarief dat kan afwijken van de vaste prijslijsten en huurtermijnen als bedoeld in artikel 4. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door of met het door de derde geleverde Materieel; 

Artikel 6 Risico en vervoer 

 1. 6.1.  In alle gevallen gaat het risico over van Verhuurder naar Huurder vanaf ondertekening van het ontvangstbewijs, zulks evenwel met dien verstande dat de lossing steeds geschiedt voor rekening en risico van Huurder; 
 2. 6.2.  Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, vindt afgifte plaats af magazijn van Verhuurder en vindt transport plaats voor rekening en risico van Huurder; 
 3. 6.3.  Indien is overeengekomen dat het Materieel door verhuurder wordt afgeleverd op een door Huurder aangegeven locatie, vindt transport plaats voor rekening en risico Verhuurder, zulks met dien verstande dat hiervoor een apart overeen te komen tarief aan Huurder in rekening zal worden gebracht; 
 4. 6.4.  Laden en lossen vindt te allen tijde plaats voor rekening en risico van Huurder; 
 5. 6.5.  Indien het transport plaatsvindt door Verhuurder, dient Huurder ervoor te zorgen dat op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip het benodigde en bevoegde personeel aanwezig is voor het in ontvangst of retour nemen van het Materieel. Indien Huurder hieraan niet voldoet, behoudt Verhuurder zich het recht voor om het Materieel respectievelijk mee terug te nemen dan wel voor rekening en risico van Huurder te laten staan. De hieruit voortvloeiende kosten alsmede de extra kosten voor een nieuwe aflevering of retourname komen geheel voor rekening van Huurder Tevens gaat op dat moment de huurtermijn in; 
 6. ​6.6.  Bij het transport gebruikte, niet voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d. blijven eigendom van Verhuurder of de door haar ingeschakelde vervoerder, ook wanneer daarvoor door Huurder statiegeld wordt betaald. Deze hulpmiddelen dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven. Deze hulpmiddelen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien ze niet worden geretourneerd, dient Huurder deze te vergoeden tegen de nieuwprijs met een opslag van 15%;
 7. 6.7.  Al het Materieel is door Verhuurder verzekerd tegen verlies en diefstal en in voorkomende gevallen Wettelijke Aansprakelijkheid jegens derden. Indien en voor zover om welke reden ook deze verzekeringen in een concreet geval niet uitkeren, blijft Huurder verantwoordelijk voor verlies, diefstal of aansprakelijkheid jegens derden; 
 8. 6.8.  Schade, vermissing, verlies, diefstal, vernietiging of aansprakelijkstelling door derden dient door Huurder binnen 24 uur schriftelijk aan Verhuurder te worden gemeld; 

Artikel 7 Verplichtingen en bevoegdheden Verhuurder 
7.1. Verhuurder is bevoegd het Materieel af te leveren met afwijkingen op ondergeschikte punten van de toegezegde eigenschappen, waartoe in ieder geval doch niet uitsluitend worden gerekend: geringe kleur-, dessin-, gewicht- en of maatverschillen, andere onderdelen of programmatuur die technisch en kwalitatief gelijkwaardig zijn en het functioneren niet negatief beïnvloeden; 
7.2. Verhuurder verzorgt het preventief en correctief onderhoud van het Materieel gedurende de huurperiode en draagt daarvan de kosten voor zover deze voortvloeien uit normaal gebruik door Huurder. Indien hiervan geen sprake is, zijn de kosten voor rekening van Huurder. Bedoeld onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur; 
7.3. Indien het Materieel bij normaal gebruik niet naar behoren functioneert, wordt het herstel door of namens Verhuurder verzorgd 
op een zo kort mogelijke termijn; 
7.4 In voorkomende gevallen stelt Verhuurder op verzoek van Huurder aan Huurder de benodigde gebruiksaanwijzing ter beschikking; 
Artikel 8 Verplichtingen Huurder 

 1. 8.1.  Het Materieel mag alleen door Huurder zelf worden gebruikt dan wel door werknemers daarvan, zulks mits en voor zover in de uitoefening van hun functie; . 
 2. 8.2.  Het Materieel dient in overeenstemming met de bestemming te worden gebruikt. Bij twijfel over of onbekendheid met het materieel en/of de inhoud van de gebruiksinstructies en/of de geschiktheid van het materieel voor het gebruik dat Huurder 

van
het materieel wenst te maken, dient Huurder vooraf Verhuurder te raadplegen; 

 1. 8.3.  Huurder is er voor verantwoordelijk, dat het Materieel uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en/of richtlijnen in de branche wordt gebruikt; 
 2. 8.4.  Huurder is er voor verantwoordelijk dat Materieel uitsluitend wordt gebruikt door personeel dat beschikt over de hiervoor noodzakelijke specifieke deskundigheid. Huurder is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van ondeskundig gebruik; 
 3. 8.5.  Huurder is verplicht de door Verhuurder gegeven gebruiksinstructie – in welke vorm dan ook verstrekt – nauwgezet na te leven en in het bijzonder zorg te dragen voor het als normaal beschouwde dagelijkse onderhoud, waaronder bij dieselgedreven apparatuur tenminste wordt verstaan: controleren van de oliestand, radiateur- en accu-inhoud en bij compressoren bovendien het aftappen van condens. Tevens is Huurder verplicht om Verhuurder te berichten wanneer een periodieke onderhoudsbeurt en/of veiligheidsinspectie (gegevens zijn leesbaar op de aangebrachte onderhouds– en/of veiligheidssticker) uitgevoerd kan komen worden. Huurder stelt Verhuurder in de gelegenheid om alle benodigde werkzaamheden aan het Materieel uit te voeren; 
 1. 8.6.  Huurder is ervoor verantwoordelijk dat zij in voorkomende gevallen beschikt over alle vergunningen, toestemmingen en machtigingen die zijn voorgeschreven voor het werken met het Materieel; 
 2. 8.7.  Huurder zal het Materieel in goede staat houden en bij het einde van de huurtermijn in dezelfde staat als bij afgifte en geheel gereinigd en in direct bruikbare staat weer ter beschikking van Verhuurder stellen. Indien het Materieel voorzien is van een lekbak, waarin olie en reststoffen worden verzameld, zal Huurder deze lekbak voor teruglevering legen en reinigen. Indien bij teruggave blijkt dat het Materieel gebreken vertoont, beschadigd is dan wel niet of gebrekkig is schoongemaakt, is Verhuurder gerechtigd reinigings- en /of reparatiekosten aan Huurder in rekening te brengen. De bevindingen van Verhuurder omtrent de status van het materieel bij restitutie zijn bindend voor beide partijen. Een transporteur die in opdracht van Verhuurder het Materieel komt halen of brengen, heeft geen bevoegdheid om namens Verhuurder de staat van het Materieel te controleren, te tellen en/of de aard van het Materieel vast te stellen; 
 3. 8.8.  Het is Huurder niet toegestaan om buiten het in artikel 8.5 genoemde dagelijkse onderhoud zelf werkzaamheden aan het Materieel uit te voeren, veranderingen, uitbreidingen of voorzieningen aan te brengen of dit door derden te laten doen; 
 4. 8.9.  Indien van toepassing draagt Huurder zelf zorg voor de correcte omgevingscondities, zoals veilige elektrische aansluitingen, toe – en afvoer van koelwater, condensafvoer en eventuele afvoerkanalen voor ventilatielucht; 
 5. 8.10.  Montage, demontage en installatie van het Materieel vindt plaats door en voor rekening van Huurder, tenzij anders overeengekomen; 
 6. 8.11.  Huurder is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder het Materieel aan derden in onderhuur te geven; 

Artikel 9 Aansprakelijkheid Verhuurder 

 1. 9.1.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor door Huurder of derden geleden schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit niet- , niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Verhuurder, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Verhuurder. 
 2. 9.2.  Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige (in)directe gevolgschade van welke aard dan ook. 
 3. 9.3.  Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van derden wegens schade, van welke aard dan ook, ontstaan uit het 
  gebruik van verhuurd materieel door Huurder; 
 4. 9.4.  De aansprakelijkheid van Verhuurder is te allen tijde beperkt tot herlevering dan wel tot het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag. 
 5. 9.6.  Onverminderd de voorgaande bepalingen, is Verhuurder niet aansprakelijk indien en zolang Huurder jegens Verhuurder in verzuim is, indien Materieel langer dan normaal is opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden en indien Materieel aan abnormale omstandigheden is blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig is behandeld;
 6. 9.7.  Verhuurder is nimmer aansprakelijk indien Materieel niet geschikt is voor het doel waarvoor Huurder dit wenst te gebruiken; 
 7. 9.8.  Advisering door Verhuurder, van welke aard en in welke hoedanigheid ook verleend, is steeds geheel vrijblijvend en ter zake wordt door Verhuurder geen enkele aansprakelijkheid aanvaard; 
 8. 9.9.  Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal of anderszins opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode, behoudens schade als gevolg van normaal gebruik of slijtage. In geval van vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal vergoedt Huurder de nieuwwaarde; 
 9. ​9.10. Boetes voor overtredingen met het Materieel begaan tijdens de huurperiode, dienen door Huurder op eerste schriftelijk verzoek aan Verhuurder te worden vergoed;

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden 
10.1. Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn alle door Verhuurder opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en 
overige overheidslasten, exclusief de kosten van verpakking, exclusief de kosten van transport en verzekering en exclusief brandstof en eventuele andere voor het gebruik van het materieel noodzakelijke verbruiksstoffen. Brandstofgedreven materieel wordt steeds met een volle tank afgegeven en het verbruik wordt bij restitutie van het Materieel in rekening gebracht; 

 1. 10.2.  De huurtarieven gelden uitsluitend voor gebruik van het Materieel in Nederland. Voor gebruik in andere landen, op schepen en in de offshore, worden met Huurder aanvullende (tarief)afspraken gemaakt. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor kosten en schade als gevolg van niet vooraf afgesproken gebruik van het Materieel in andere dan in dit artikel genoemde landen, op schepen of offshore; 
 2. 10.3.  Ingeval van een huurtermijn van meer dan 30 dagen is Verhuurder gerechtigd om, indien na de datum van de overeenkomst 

één 
of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Ingeval van een dergelijke verhoging heeft Huurder het recht de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen en het materieel te restitueren, bij gebreke waarvan Huurder geacht wordt de prijsverhoging te hebben geaccepteerd; 

 1. 10.4.  Gefactureerd wordt in beginsel bij aanvang van de Huurtermijn; 
 2. 10.5.  Los van de facturatie dient Huurder voorafgaand aan de afgifte van het gehuurde Materieel een waarborgsom te betalen. De hoogte van de waarborgsom wordt bepaald door Verhuurder en is in beginsel gelijk aan de verschuldigde huur over de overeengekomen huurperiode vermeerderd met de waarde van het gehuurde Materieel. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat Huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Verhuurder is steeds gerechtigd deze waarborgsom te verrekenen met de factuur. Indien in geval van reservering Huurder weigert de waarborgsom te voldoen, wordt dit beschouwd als annulering en is artikel 4.5 van overeenkomstige toepassing; 
 3. 10.6.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van de facturen te zijn verricht binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van Verhuurder dan wel op een door deze aan te wijzen bankrekening. Klachten over de hoogte van de facturen dienen binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij Verhuurder te worden ingediend, bij gebreke waarvan de hoogte geacht wordt te zijn aanvaard. Klachten over de hoogte van de facturen of over het geleverde geven geen recht op welke inhouding ook; 
 4. 10.7.  Het recht van Huurder om eventuele vorderingen zijdens Huurder met facturen van Verhuurder te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van het faillissement van Verhuurder; 
 5. 10.8.  Indien (buiten)gerechtelijke surseance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling van Huurder is aangevraagd of uitgesproken, dan wel indien Huurder enige factuur niet tijdig heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft Verhuurder het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende Huurder op te schorten dan wel deze te ontbinden en is Huurder per de eerste dag na afloop van de sub 10.7 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand; 

10.10 Indien Verhuurder de vordering op Huurder ter incasso uit handen geeft aan een derde, komen de ter zake door Verhuurder te maken kosten voor rekening van Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van een percentage van het openstaande factuurbedrag vermeerderd met de daarover verschuldigde rente, en wel op basis van de volgende tabel: 
over de eerste € 3.000,-:
over het meerdere tot € 6.000,-:
over het meerdere tot € 15.000,-:
over het meerdere tot € 60.000,-:
over het meerdere vanaf € 60.000,-:
Onverminderd bovenstaande tabel, bedragen de buitengerechtelijke kosten minimaal € 150,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande tabel volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. 

 1. 10.11  Indien Verhuurder in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen naast de buitengerechtelijke incassokosten ook alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Huurder. 
 2. 10.12  Verhuurder heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Huurder worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op verschuldigde rente en buitengerechtelijk incassokosten. 

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. 11.1.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. 11.2.  Het Weens koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
 3. 11.3.  Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Verhuurder neemt kennis van geschillen die voortvloeien uit (de uitvoering van) aanbiedingen en overeenkomsten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Verhuurder mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren;