Gassen

Onze verkoop- en leveringsvoorwwaarden staan steeds op de achterzijde van onze facturen en offertes. 
Al onze voorwaarden vindt u onderaan de website in de footer

Algemene Voorwaarden voor de verkoop en levering van Gas

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN LEVERING VAN GAS 
van HULSBOSCH B.V., onder meer handelende onder de namen Hulsbosch B.V., Pol van Hassel, Hulsbosch Staal, Hulsbosch Techniek en Hulsbosch Non-Ferro, gevestigd te Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West- Brabant onder nummer 20050145,
en van POL VAN HASSEL B.V., onder meer handelende onder de namen Pol van Hassel B.V., Hulsbosch Staal, Hulsbosch Techniek en Hulsbosch Non-Ferro, gevestigd te Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West- Brabant onder nummer 20002557, alles hierna te noemen “HULSBOSCH”, 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20050145 op 4 juni 2008. Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 


 1. 1.1.  Leverancier 
 2. 1.2.  Afnemer 
 3. 1.3.  Partijen 
 4. 1.4.  Cilinders 
 5. 1.5.  Emballage 
 6. 1.6.  Gassoort 
 7. 1.7.  Gas 
 8. 1.8.  Vloeibaar gas 
 9. 1.9.  Zaak 
 10. 1.10.  Installatie 
 11. 1.11.  P&ID 
 12. 1.12.  Kubieke meter 

: HULSBOSCH, medewerkers van Hulsbosch en door Hulsbosch ingeschakelde derden; 
: iedere (rechts-)persoon die van Leverancier gas afneemt dan wel door Leverancier ter zake een aanbieding wordt gedaan; 
: Afnemer en Leverancier gezamenlijk; 
: cilindervormige gasflessen; 
: verpakkingsmateriaal voor het vervoeren en opslaan van gassen, zoals cilinders, opslagvaten met waterinhoud tot 1000 liter, pallets etc; 
: een type gas en/of mengsels hiervan;
: gas in gasvormige toestand en/of gas in vloeibare toestand gebracht;
: gas in vloeibare toestand gebracht;
: een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object, waaronder een bepaalde hoeveelheid gas; 
: technische uitrusting met toebehoren voor menging en/of opslag en/of verdamping en/of gebruik en/of verbruik van aan Afnemer afgeleverd (vloeibaar) Gas; 
: het piping en instrumentation diagram van de Installatie; 
: een standaard kubieke meter gemeten bij 15o Celsius en een druk van 980,6 mbar absoluut; 

 1. 1.13.  Werkdag 
 2. 1.14.  Alg V oorwaarden 

Artikel 2 Werkingssfeer en toepasselijkheid 
: een dag van 8.00 uur tot 17.00 uur, niet zijnde een zater-, zon- of feestdag; 
: de Algemene V oorwaarden voor de V erkoop en Levering van Gas van Leverancier. 


2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle op de verkoop en levering van Gas gerichte aanbiedingen van en overeenkomsten met Leverancier, en op de uitvoering daarvan, zulks mits Leverancier aan Afnemer een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen. Indien terzake enige transactie tussen Afnemer en Leverancier komt vast te staan dat aan laatstgenoemde voorwaarde is voldaan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende Afnemer. 

 1. 2.2.  Algemene voorwaarden van Afnemer, waaronder inkoopvoorwaarden, gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens Leverancier expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd. 
 2. 2.3.  Aanvullingen of afwijkingen van deze Algemene Verhuurvoorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door Leverancier schriftelijk aan Afnemer zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties. 
 3. 2.4.  Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl Leverancier alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking, dat naar verwachting niet met vernietiging zal worden bedreigd. 
 4. 2.5.  Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten 

 1. 3.1.  Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten en andere informatie verstrekt zijdens Leverancier zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan Afnemer tot het doen van een nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes een geldigheidsduur van 5 werkdagen. 
 2. 3.2.  Een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk zijdens Leverancier is bevestigd dan wel nadat Leverancier feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op een aldus tot stand gekomen overeenkomst, gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Bij verschil tussen de bestelling van Afnemer en de bevestiging van Leverancier is uitsluitend Leveranciers bevestiging verbindend. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer volgens leverancier in voorkomende gevallen na ingewonnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt; 
 3. 3.3.  Toezeggingen door en afspraken met werknemers van Leverancier, zowel mondeling als schriftelijk, binden Leverancier niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk zijdens Leverancier door een blijkens het Handelsregister terzake bevoegde functionaris zijn bevestigd en indien deze bevestiging ontbreekt, kan door Afnemer geen beroep worden gedaan op gewekte schijn. 
 4. 3.4.  Indien Afnemer niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging, dient dit binnen drie werkdagen schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt en eventuele meerkosten als gevolg van een nadien door Afnemer gewenste wijziging voor rekening van Afnemer komen. 
 5. 3.5.  Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke reden ook door Afnemer wordt geannuleerd, dan wel door Leverancier wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens Afnemer, komen alle door Leverancier reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van Afnemer, zulks met een minimum van 25 % van hetgeen Afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan Leverancier zou moeten hebben voldoen en onverminderd het recht van Leverancier op volledige vergoeding van kosten en schade. Annulering door Afnemer kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van Leverancier. 
 6. 3.6.  Indien Leverancier door overmacht of wat voor omstandigheid ook – niet zijnde opzet of grove schuld zijdens Leverancier – verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft Leverancier het recht de nakoming gedurende vier weken op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van die periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden, zonder ter zake tot enige vergoeding aan Afnemer of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door Afnemer betaalde gelden waar geen leveringen of diensten tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken/diensten dienen door Afnemer te worden betaald. Onder overmacht dient in deze in ieder geval doch niet uitsluitend worden verstaan: 
 7. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking ongeacht de aard en wijze van ontstaan, 
 8. vertraagde of te late levering door Leveranciers van Leverancier of andere derden, 
 9. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen, ongeacht de aard en wijze van ontstaan, waardoor het vervoer naar Afnemer wordt bemoeilijkt of belemmerd, 
 10. im-en exportbeperkingen van welke aard dan ook. 
 11. 3.7.  Indien de opdracht wordt verstrekt namens een derde (rechts)persoon, is de opdrachtgevende persoon privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende derde (rechts) persoon jegens Leverancier in het leven geroepen verplichtingen. 
 12. 3.8.  Afnemer en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van Leverancier van vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, constructies, schema’s en nadere bedrijfsinformatie en know-how), een en ander in de meest ruime zin des woords, die hem door Leverancier ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gebracht. 
 13. 3.9.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het Afnemer niet toegestaan om van Leverancier gekocht Gas te gebruiken voor andere doeleinden dan eigen gebruik. 

Artikel 4 Prijzen 

 1. 4.1.  Prijzen gelden af fabriek en zijn exclusief B.T.W. en exclusief enige andere belasting, heffing, recht of accijns direct of indirect geheven of opgelegd ter zake van de vervaardiging, de verkoop, het vervoer of het gebruik van het te leveren c.q. geleverde Gas. 
 2. 4.2.  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, en indien de afgenomen volumes achterblijven bij de overeengekomen volumes, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs naar evenredigheid aan te passen. 
 3. 4.3.  Indien Afnemer de conform artikel 4.2 aangepaste prijs weigert, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder terzake tot enige vergoeding gehouden te zijn. 
 4. 4.4.  Leverancier is gerechtigd Afnemer voor elke levering een veiligheidsbijdrage in rekening te brengen. 

Artikel 5 Levering 

 1. 5.1.  De overeengekomen levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen: 

  1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 
  2. de dag van ontvangst door Leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, 
   gegevens, vergunningen e.d.; 
  3. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten; 
  4. de dag van ontvangst door Leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de 
   werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 
 2. 5.2.  De levertijd wordt door Leverancier bij benadering vastgesteld en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, overschrijding waarvan automatisch leidt tot een toerekenbare tekortkoming zijdens Leverancier. Behoudens opzet of grove schuld zijdens Leverancier geeft overschrijding van de levertijd Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst noch leidt dit tot enige aansprakelijkheid van Leverancier. 
 3. 5.3.  Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Leverancier gerechtigd tot deelleveringen en tot een naleveringstermijn van drie maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van Afnemer, doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen leveringsdatum. Ingeval van deelleveringen is Leverancier gerechtigd tot afzonderlijke facturering per deellevering. 
 4. ​5.4.  Ingeval van spoedleveringen (leveringen die ten verzoeke van Afnemer gegarandeerd plaatsvinden binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke bestelling) of door Afnemer gewenst speciaal transport, zullen door leverancier extra kosten in rekening worden gebracht op basis van het geldende standaardcompensatietarief.
 5. 5.5.  Indien het door belemmeringen van de zijde van Afnemer niet mogelijk is de overeengekomen leveranties te laten plaatsvinden op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur, is Afnemer gehouden om een voor beide partijen optimaal leveringsplan te kunnen laten uitvoeren en is Leverancier gerechtigd aan Afnemer een toeslag voor beperkte leveringstijden in rekening te brengen. 
 6. 5.6.  Leverancier is steeds gerechtigd leveringen geheel of gedeeltelijk door een derde partij te laten uitvoeren. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Leverancier 

 1. 6.1.  Leverancier is niet aansprakelijk voor door Afnemer of derden geleden schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Leverancier, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Leverancier. 
 2. 6.2.  Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige (in)directe gevolgschade van welke aard dan ook. 
 3. 6.3.  Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Leverancier – zulks tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Leverancier -, alsmede voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van eigenschappen van en/of gebreken in door Afnemer aan derden geleverde zaken die (mede) bestaan uit door Leverancier geleverde en/of bewerkte zaken en wegens indirecte gevolgschade. 
 4. 6.4.  De aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot herlevering dan wel tot het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag. 
 1. 6.6.  Onverminderd de voorgaande bepalingen, is Leverancier niet aansprakelijk indien en zolang Afnemer jegens Leverancier in verzuim is, indien zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden en indien zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld. 
 2. 6.7.  Leverancier is nimmer aansprakelijk indien de door haar geleverde zaken of diensten niet geschikt zijn voor het doel waarvoor Afnemer deze wenst te gebruiken. 
 3. 6.8.  Advisering door Leverancier, van welke aard en in welke hoedanigheid ook verleend, is steeds geheel vrijblijvend en terzake wordt door Leverancier geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. 
 4. 6.9.  Behoudens tegenbewijs worden te leveren zaken wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten en/of de administratie van Leverancier. Afwijkingen in aantal, gewicht, soort en afmeting dienen direct op het aan de transporteur af te geven ontvangstdocument te worden aangetekend en binnen tien werkdagen na de levering bij aangetekende brief aan Leverancier te worden gemeld, bij gebreke waarvan op deze afwijkingen geen beroep meer kan worden gedaan. 
 5. 6.10.  Afnemer dient de geleverde zaken onmiddellijk na levering te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen overeengekomen is. Eventuele direct bij levering zichtbare gebreken anders dan die bedoeld in artikel 6.9 moeten per aangetekende brief bij Leverancier worden gemeld binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Afnemer aanvaard. Afnemer dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Leverancier te houden. Door het melden van enig gebrek wordt de betalingsverplichting van Afnemer ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Eventuele rechtsvorderingen ter zake tijdig gemelde gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de schriftelijke melding aanhangig te zijn gemaakt. 
 6. ​6.11. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Leverancier te leveren zaken, al dan niet na bewerking moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit leiden niet tot enige aansprakelijkheid van Leverancier.
 7. 6.12. Een eventuele garantieverplichting van Leverancier strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. 
 8. 6.13. Indien de overeenkomst betreft zaken die door Leverancier van derden worden betrokken, is de aansprakelijkheid van Leverancier te allen tijde beperkt tot datgene waartoe deze derde jegens Leverancier aansprakelijk is.

Artikel 7 Risico, vervoer en veiligheid 

 1. 7.1.  Het risico terzake door Leverancier verkocht Gas gaat over op Afnemer op het moment van levering. 
 2. 7.2.  Indien Leverancier aan Afnemer heeft medegedeeld dat te leveren zaken voor afname gereed staan, is Afnemer verplicht terstond de zaken af te nemen, bij gebreke waarvan Leverancier het recht heeft hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden – zulks onverminderd het recht op vergoeding van kosten en schade -, hetzij de zaken op een door Leverancier te bepalen wijze en locatie voor rekening en risico van Afnemer op te slaan en aan Afnemer te factureren zonder dat de betaling kan worden geweigerd omdat de afname nog niet heeft plaatsgevonden. 
 3. 7.3.  Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats “ongelost aan het adres van Afnemer”, hetgeen impliceert dat het transport wordt georganiseerd door en plaats vindt voor rekening en risico van Leverancier. Afnemer is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot directe lossing, bij gebreke waarvan artikel 7.2 van overeenkomstige toepassing is. 
 4. 7.4.  Indien is overeengekomen dat de te leveren zaken door Afnemer worden opgehaald bij Leverancier, vindt het transport plaats voor rekening en risico van Afnemer. 
 5. 7.5.  In alle gevallen gaat het risico over van Leverancier naar Afnemer vanaf ondertekening van het ontvangstbewijs, zulks evenwel met dien verstande dat de lossing steeds geschiedt voor rekening en risico van Afnemer. 
 6. 7.6.  Afnemer is gehouden met betrekking tot het door Leverancier geleverd Gas alle wettelijk voorgeschreven veiligheidsmaatregelen te nemen. 
 7. 7.7.  Afnemer erkent de veiligheidsinformatiebladen te hebben ontvangen met betrekking tot het Gas en verplicht zich tot verspreiding hiervan onder de gebruikers binnen zijn bedrijf. 
 8. 7.8.  Afnemer zal geen opslag of enig gebruik van enig olie, vet of smeermiddel toestaan in de nabijheid van, op, aan of in enige door Leverancier ter beschikking gestelde Emballage met Gas. 

Artikel 8 Emballage 

 1. 8.1. De Emballage is eigendom van Leverancier en wordt aan de Afnemer verhuurd. Het is Afnemer niet toegestaan aan Leverancier toebehorende Emballage te verkopen, te vervreemden of te bezwaren, dan wel aan een derde op enige wijze ten gebruike te geven. 
 2. 8.2.  Afnemer mag de Emballage niet gebruiken voor enig ander doel dan de opslag van door Leverancier geleverd Gas.
 3. 8.3.  Het gebruik van de Emballage wordt aan Afnemer in rekening gebracht op basis van de daarvoor geldende tarieven. De geldende tarieven worden op de aan Afnemer te verzenden facturen vermeld. Leverancier is gerechtigd om een toeslag in rekening te brengen van respectievelijk 100 % en 200 % op de geldende tarieven voor Emballage die langer dan 3 respectievelijk 6 maanden in het bezit is van Afnemer. 
 4. 8.4.  In geval van verlies, beschadiging, vervuiling, diefstal of tenietgaan van aan Afnemer ter beschikking gestelde Emballage, 

is Afnemer gehouden terzake de nieuwwaarde aan Leverancier te vergoeden, zulks onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding als bedoeld in artikel 8.3. 

 1. 8.5.  Afnemer is gehouden om binnen drie werkdagen na beëindiging van de overeenkomst de Emballage in gereinigde staat aan Leverancier te retourneren. Ongereinigd geretourneerde Emballage zal op kosten van Afnemer worden gereinigd. Emballage die niet binnen 90 dagen na beëindiging van de overeenkomst aan Leverancier is geretourneerd wordt geacht te zijn tenietgegaan als bedoeld in artikel 8.4 en zal dienovereenkomstig aan Afnemer in rekening worden gebracht. 
 2. 8.6.  Leverancier heeft te allen tijde het recht om aan Afnemer in gebruik gegeven Emballage te onderzoeken en zonodig terug te nemen c.q. te vervangen. 
 3. 8.7.  Geretourneerde Emballage wordt steeds geacht leeg te zijn. Aanwezige restproducten komen nimmer voor vergoeding in aanmerking. 
 4. 8.8.  Aan periodieke keuring onderworpen Emballage dient uiterlijk vijf werkdagen voor de keuringsdatum aan Leverancier te worden geretourneerd, bij gebreke waarvan Afnemer aansprakelijk is voor alle schade en kosten die van niet tijdige keuring het gevolg zijn. 
 5. 8.9.  Kosten van vervoer van Emballage van een vulstation of depot van Leverancier naar Afnemer en omgekeerd zijn voor reke- ning van de Afnemer. 
 6. 8.10.  Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan iets aan de Emballage en/of de daaraan aangebrachte apparatuur te wijzigen. Bij overtreding van dit verbod wordt de Emballage geacht te zijn tenietgegaan als bedoeld in artikel 8.4 en zal deze dienovereenkomstig aan Afnemer in rekening worden gebracht. 
 7. 8.11.  Behoudens expliciete schriftelijke toestemming is het Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan door Leverancier ter beschikking gestelde Emballage zelf te vullen. 
 8. 8.12.  Aan Afnemer in eigendom toebehorende Emballage die aan Leverancier ter vulling wordt aangeboden, dient voorzien te zijn van de voor Nederland geldende keuringstekens, waaruit blijkt dat herkeuring meer dan 3 maanden na de aanleverdatum dient plaats te vinden, bij gebreke waarvan de Emballage op kosten van Afnemer aan Afnemer wordt geretourneerd. 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden 

 1. 9.1.  Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn alle door Leverancier opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, exclusief de kosten van verpakking en inclusief de kosten van transport en verzekering tot de aanvang van de lossing. Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – al dan niet ten gevolge van voorzienbare omstandigheden – is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. ​
 2. 9.2.  Gefactureerd wordt in beginsel per de leveringsdatum. In afwijking hiervan is Leverancier te allen tijde en zonder opgaaf van redenen gerechtigd voorafgaand aan de levering bij het aangaan van een overeenkomst of op enig later moment zolang de uitvoering hiervan niet is voltooid, schriftelijk een aanbetaling danwel zekerheid te verzoeken voor de nakoming van de verplichtingen van Afnemer. Indien Afnemer niet binnen 14 dagen aan dit verzoek voldoet, dient dit te worden beschouwd als een toerekenbare tekortkoming en heeft Leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering van deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met Afnemer op te schorten. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor Afnemer of derden voortvloeit. Van dit recht op aanbetalingen of zekerheidsstelling zal onder meer doch niet uitsluitend gebruik worden gemaakt indien door Leverancier geleverde zaken direct door Afnemer aan derden worden doorgeleverd, dan wel worden verwerkt in met een groter geheel of op niet te traceren wijze worden vermengd met gelijksoortige zaken met een andere herkomst; 
 3. ​9.3.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van de facturen te zijn verricht binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van Leverancier dan wel op een door deze aan te wijzen bankrekening. Klachten over de hoogte van de facturen dienen binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend, bij gebreke waarvan de hoogte geacht wordt te zijn aanvaard. Klachten over de hoogte van de facturen of over het geleverde geven geen recht op welke inhouding ook.
 4. 9.4.  Het recht van Afnemer om eventuele vorderingen zijdens Afnemer met facturen van Leverancier te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van het faillissement van Leverancier. 
 5. 9.5.  Indien (buiten)gerechtelijke surseance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling van Afnemer is aangevraagd of uitgesproken, dan wel indien Afnemer enige factuur niet tijdig heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft Leverancier naast de bevoegdheden als bedoeld sub 9.2 het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende Afnemer op te schorten dan wel deze te ontbinden en is Afnemer per de eerste dag na afloop van de sub 9.3 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand. 
 6. 9.6.  Indien Leverancier de vordering op Afnemer ter incasso uit handen geeft aan een derde, komen de terzake door Leverancier te maken kosten voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van een percentage van het openstaande factuurbedrag vermeerderd met de daarover verschuldigde rente, en wel op basis van de volgende tabel: 
  over de eerste € 3.000,-:
  over het meerdere tot € 6.000,-:
  over het meerdere tot € 15.000,-:
  over het meerdere tot € 60.000,-:
  over het meerdere vanaf € 60.000,-:
  Onverminderd bovenstaande tabel, bedragen de buitengerechtelijke kosten minimaal € 150,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande tabel volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. 
 7. 9.7.  Indien Leverancier in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen naast de buitengerechtelijke incassokosten ook alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Afnemer. 
 8. 9.8.  Leverancier heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Afnemer worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op verschuldigde rente en buitengerechtelijk incassokosten. 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en (zakelijke) zekerheden 

 1. 10.1.  Alle door Leverancier geleverde zaken, inclusief die zaken waarvan de factuur terzake van de levering daarvan reeds is betaald, blijven eigendom van Leverancier, totdat aan alle financiële verplichtingen van Afnemer aan Leverancier, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan. 
 2. 10.2.  Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is Afnemer gehouden de door Leverancier geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als zijnde het eigendom van Leverancier te bewaren, mogen deze zaken niet door Afnemer worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening vervreemd en zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van Afnemer. Afnemer is verplicht de zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van Leverancier, tegen brand en andere gevaren te verzekeren. 
 3. ​​10.3.  Indien Afnemer enige verplichting uit hoofde van lid 2 van dit artikel jegens Leverancier niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat Afnemer deze verplichtingen niet na zal komen, is Leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd het eigendomsvoorbehoud in te roepen en de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van Afnemer zijn. Leverancier is onherroepelijk door Afnemer gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien Leverancier ondanks deze machtiging wordt verhinderd zijn eigendommen op te halen, verbeurt Afnemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1 % van het door Afnemer aan Leverancier verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 100,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van Leverancier de werkelijke schade te vorderen, indien deze hoger is dan het totaal van de aldus vervallen boetes.
 4. 10.4.  Indien en voorzover door Leverancier geleverde zaken door Afnemer worden opgeslagen met andere soortgelijke zaken op een zodanige wijze dat de door Leverancier geleverde zaken niet meer identificeerbaar zijn als behorende tot de betreffende leveringen, dan wel op zodanige wijze worden gebruikt dat zij onlosmakelijk onderdeel gaan vormen van een nieuwe zaak, dan wel anderszins worden verwerkt op een zodanige wijze dat zij niet meer onder de werking van het eigendomsvoorbehoud in dezelfde staat kunnen worden teruggeleverd, gaat de eigendom van de door Leverancier geleverde zaken over op Afnemer onder het voorbehoud van een reeds nu vooralsdan aan Leverancier te verstrekken bezitloos pandrecht op voornoemde zaken waarvan de door Leverancier geleverde zaken door vermenging of verwerking deel van zijn gaan uitmaken. Afnemer zal op eerste verzoek van Leverancier medewerking verlenen aan handelingen benodigd voor de bevestiging van voornoemd bezitloos pandrecht dan wel voor de omzetting van daarvan in een pandrecht. 
 5. 10.5.  Indien en voorzover ondanks het bepaalde in artikel 10 lid 1 geleverde zaken waarvan de factuur is betaald niet meer onder het eigendomsvoorbehoud vallen, ondanks dat er andere financiële verplichtingen van Afnemer jegens Leverancier openstaan, wordt de eigendom van de betreffende zaken geacht te zijn overgegaan onder het voorbehoud van een bezitloos pandrecht op die zaken, in welk geval het bepaalde in artikel 10 lid 4 van overeenkomstige toepassing is. 
 6. 10.6.  Leverancier is steeds gerechtigd om aan haar ter reparatie, keuring, controle, bewerking of anderszins door Afnemer aangeboden eigendommen van Afnemer onder zich te houden totdat de factuur betreffende de door Leverancier terzake verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en eventuele andere financiële verplichtingen van Afnemer integraal zijn voldaan. 

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. 11.1.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer waarop ingevolge artikel 3.1 onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. 11.2.  Het Weens koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
 3. 11.3.  Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Leverancier neemt kennis van geschillen 
  die voortvloeien uit (de uitvoering van) aanbiedingen en overeenkomsten als bedoeld in artikel 2.1, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Leverancier mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.