Algemene Voorwaarden

Onze verkoop- en leveringsvoorwwaarden staan steeds op de achterzijde van onze facturen en offertes. 
Al onze voorwaarden vindt u onderaan de website in de footer

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van HULSBOSCH B.V., onder meer handelende onder de namen Hulsbosch B.V., Pol van Hassel, Hulsbosch Staal, Hulsbosch Techniek en Hulsbosch Non-Ferro, gevestigd te Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West- Brabant onder nummer 20050145,
en van POL VAN HASSEL B.V., onder meer handelende onder de namen Pol van Hassel B.V., Hulsbosch Staal, Hulsbosch Techniek en Hulsbosch Non-Ferro, gevestigd te Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West- Brabant onder nummer 20002557, alles hierna te noemen “HULSBOSCH”, 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20050145 op 4 juni 2008. 
Artikel 1 Opzet Algemene Voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden bestaan uit een ALGEMEEN gedeelte, dat in beginsel van toepassing is op alle door bovengenoemde vennootschappen uit te voeren leveringen en diensten en uit een BIJZONDER gedeelte, met bepalingen die in aanvulling op en zonodig in afwijking van de bepalingen in het ALGEMENE gedeelte gelden voor specifiek genoemde leveringen en diensten 


ALGEMEEN GEDEELTE 

Artikel 2 Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. 2.1.  Opdrachtnemer: HULSBOSCH, medewerkers van Hulsbosch en door Hulsbosch ingeschakelde derden.
 2. 2.2.  Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan opdrachtnemer een opdracht tot de levering van zaken of diensten heeft gegeven.
 3. 2.3.  Diensten: alle door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, zoals installatie-, montage-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, bewerkingen, keuringen, advies en inspectie e.d., een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 3 Werkingssfeer en toepasselijkheid

 1. 3.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle op verkoop en levering van zaken (met uitzondering van gas) en diensten (met uitzondering van verhuur) gerichte aanbiedingen van en overeenkomsten met opdrachtnemer, en op de uitvoering daarvan, zulks mits opdrachtnemer aan opdrachtgever een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen. Indien ter zake enige transactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt vast te staan dat aan laatstgenoemde voorwaarde is voldaan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende opdrachtgever.
 2. 3.2.  Algemene voorwaarden van opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden, gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voor zover zijdens opdrachtnemer expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd.
 3. 3.3.  Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties.
 4. 3.4.  Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl opdrachtnemer alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking, dat naar verwachting niet met vernietiging zal worden bedreigd.
  3.5. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.


Artikel 4 Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. 4.1.  Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten en andere informatie verstrekt zijdens opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan opdrachtgever tot het doen van een nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes een geldigheidsduur van 5 werkdagen.
 2. 4.2.  Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk zijdens opdrachtnemer is bevestigd dan wel nadat opdrachtnemer feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op een aldus tot stand gekomen overeenkomst, gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Bij verschil tussen de bestelling van opdrachtgever en de bevestiging van opdrachtnemer is uitsluitend opdrachtnemers bevestiging verbindend.
 3. 4.3.  Toezeggingen door en afspraken met werknemers van opdrachtnemer, zowel mondeling als schriftelijk, binden opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk zijdens opdrachtnemer door een blijkens het Handelsregister ter zake bevoegde functionaris zijn bevestigd en indien deze bevestiging ontbreekt, kan door opdrachtgever geen beroep worden gedaan op gewekte schijn.
 4. 4.4.  Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging, dient dit binnen drie werkdagen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt en eventuele meerkosten als gevolg van een nadien door opdrachtgever gewenste wijziging voor rekening van opdrachtgever komen.
 5. 4.5.  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen aan opdrachtgever apart in rekening te brengen.
 6. 4.6.  Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke reden ook door opdrachtgever wordt geannuleerd, dan wel door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtgever, komen alle door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van opdrachtgever, zulks met een minimum van 25 % van hetgeen opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer zou moeten hebben voldoen en onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige vergoeding van kosten en schade. Annulering door opdrachtgever kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van opdrachtnemer.
 7. 4.7.  Indien opdrachtnemer door overmacht of wat voor omstandigheid ook – niet zijnde opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer – verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van die periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden, zonder ter zake tot enige vergoeding aan opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen of diensten tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken/diensten dienen door opdrachtgever te worden betaald. Onder overmacht dient in deze in ieder geval doch niet uitsluitend worden verstaan:
  1. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking ongeacht de aard en wijze van ontstaan,
  2. vertraagde of te late levering door leveranciers van opdrachtnemer of andere derden,
  3. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen, ongeacht de aard en wijze van ontstaan, waardoor het vervoer naar 
   opdrachtgever wordt bemoeilijkt of belemmerd,
  4. im-en exportbeperkingen van welke aard dan ook.
 8. 4.8.  Indien de opdracht wordt verstrekt namens een derde (rechts)persoon, is de opdrachtgevende persoon privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende derde (rechts) persoon jegens opdrachtnemer in het leven geroepen verplichtingen.
 9. 4.9.  Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van opdrachtnemer van vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, constructies, schema’s en nadere bedrijfsinformatie en knowhow), een en ander in de meest ruime zin des woords, die hem door opdrachtnemer ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gebracht.


Artikel 5 Levering zaken en diensten

 1. 5.1.  De overeengekomen levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
  1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  2. de dag van ontvangst door opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, 
   gegevens, vergunningen e.d.;
  3. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
  4. de dag van ontvangst door opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de 
   werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 2. 5.2.  De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, overschrijding waarvan automatisch leidt tot een toerekenbare tekortkoming zijdens opdrachtnemer. Behoudens opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst noch leidt dit tot enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer.
 3. 5.3.  Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is opdrachtnemer gerechtigd tot deelleveringen en tot een naleveringstermijn van drie maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van opdrachtgever, doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen leveringsdatum. Ingeval van deelleveringen is opdrachtnemer gerechtigd tot afzonderlijke facturering per deellevering.

Artikel 6 Aansprakelijkheid opdrachtnemer

 1. 6.1.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer.
 2. 6.2.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige (in)directe gevolgschade van welke aard dan ook.
 3. 6.3.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer – zulks tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer -, alsmede voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van eigenschappen van en/of gebreken in door opdrachtgever aan derden geleverde zaken die (mede) bestaan uit door opdrachtnemer geleverde en/of bewerkte zaken en wegens indirecte gevolgschade.
 4. 6.4.  De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot herlevering dan wel tot het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag.
 1. 6.6.  Onverminderd de voorgaande bepalingen, is opdrachtnemer niet aansprakelijk indien en zolang opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verzuim is, indien zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden en indien zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld.
 2. 6.7.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk indien de door haar geleverde zaken of diensten niet geschikt zijn voor het doel waarvoor opdrachtgever deze wenst te gebruiken.
 3. 6.8.  Advisering door opdrachtnemer, van welke aard en in welke hoedanigheid ook verleend, is steeds geheel vrijblijvend en ter zake wordt door opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.


Artikel 7 Risico en vervoer

 1. 7.1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 5 en 6 zijn alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever uit welken hoofde ook te leveren zaken tot aan het moment van afname door opdrachtgever voor rekening en risico van opdrachtnemer.
 2. 7.2.  Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat te leveren zaken voor afname gereed staan, is opdrachtgever verplicht terstond de zaken af te nemen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer het recht heeft hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden – zulks onverminderd het recht op vergoeding van kosten en schade -, hetzij de zaken op een door opdrachtnemer te bepalen wijze en locatie voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan en aan opdrachtgever te factureren zonder dat de betaling kan worden geweigerd omdat de afname nog niet heeft plaatsgevonden.
 3. 7.3.  Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats “ongelost aan het adres van opdrachtgever”, hetgeen impliceert dat het transport wordt georganiseerd door en plaats vindt voor rekening en risico van opdrachtnemer. Opdrachtgever is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot directe lossing, bij gebreke waarvan artikel 7.2 van overeenkomstige toepassing is.
 4. 7.4.  Indien is overeengekomen dat de te leveren zaken door opdrachtgever worden opgehaald bij opdrachtnemer, vindt het transport plaats voor rekening en risico van opdrachtgever.
 5. 7.5.  In alle gevallen gaat het risico over van opdrachtnemer naar opdrachtgever vanaf ondertekening van het ontvangstbewijs, zulks evenwel met dien verstande dat de lossing steeds geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

 1. 8.1.  Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, exclusief de kosten van verpakking en inclusief de kosten van transport en verzekering tot de aanvang van de lossing. Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – al dan niet ten gevolge van voorzienbare omstandigheden – is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 2. 8.2.  Gefactureerd wordt in beginsel per de leveringsdatum. In afwijking hiervan is opdrachtnemer te allen tijde en zonder opgaaf van redenen gerechtigd voorafgaand aan de levering bij het aangaan van een overeenkomst of op enig later moment zolang de uitvoering hiervan niet is voltooid, schriftelijk een aanbetaling danwel zekerheid te verzoeken voor de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan dit verzoek voldoet, dient dit te worden beschouwd als een toerekenbare tekortkoming en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering van deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor opdrachtgever of derden voortvloeit. Van dit recht op aanbetalingen of zekerheidsstelling zal onder meer doch niet uitsluitend gebruik worden gemaakt indien door opdrachtnemer geleverde zaken direct door opdrachtgever aan derden worden doorgeleverd, dan wel worden verwerkt in een groter geheel.
 3. 8.3.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van facturen te zijn verricht binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van opdrachtnemer dan wel op een door deze aan te wijzen bankrekening. Klachten over de hoogte van de facturen dienen binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de hoogte geacht wordt te zijn aanvaard. Klachten over de hoogte van de facturen of over het geleverde geven geen recht op welke inhouding ook.
 4. 8.4.  Het recht van opdrachtgever om eventuele vorderingen zijdens opdrachtgever met facturen van opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van het faillissement van opdrachtnemer.
 5. 8.5.  Indien (buiten)gerechtelijke surseance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling van opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, dan wel indien opdrachtgever enige factuur niet tijdig heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft opdrachtnemer naast de bevoegdheden als bedoeld sub 8.2. het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende opdrachtgever op te schorten dan wel deze te ontbinden en is opdrachtgever per de eerste dag na afloop van de sub 8.3 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand.
  8.6. Indien opdrachtnemer de vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft aan een derde, komen de ter zake door opdrachtnemer te maken kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van een percentage van het openstaande factuurbedrag vermeerderd met de daarover verschuldigde rente, en wel op basis van de volgende tabel:
  over de eerste € 3.000,-:
  over het meerdere tot € 6.000,-:
  over het meerdere tot € 15.000,-:
  over het meerdere tot € 60.000,-:
  over het meerdere vanaf € 60.000,-:
  Onverminderd bovenstaande tabel, bedragen de buitengerechtelijke kosten minimaal € 150,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande tabel volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
 6. 8.7.  Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen naast de buitengerechtelijke incassokosten ook alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
 7. 8.8.  Opdrachtnemer heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van opdrachtgever worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op verschuldigde rente en buitengerechtelijk incassokosten.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en (zakelijke) zekerheden

 1. 9.1.  Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, inclusief die zaken waarvan de factuur ter zake van de levering daarvan reeds is betaald, blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat aan alle financiële verplichtingen van opdrachtgever aan opdrachtnemer, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan.
 2. 9.2.  Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is opdrachtgever gehouden de door opdrachtnemer geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als zijnde het eigendom van opdrachtnemer te bewaren, mogen deze zaken niet door opdrachtgever worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening vervreemd en zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van opdrachtnemer, tegen brand en andere gevaren te verzekeren.
 3. 9.3.  Indien opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van lid 2 van dit artikel jegens opdrachtnemer niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat opdrachtgever deze verplichtingen niet na zal komen, is opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd het eigendomsvoorbehoud in te roepen en de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van opdrachtgever zijn. Opdrachtnemer is onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien opdrachtnemer ondanks deze machtiging wordt verhinderd zijn eigendommen op te halen, verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1 % van het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 100,-, per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer de werkelijke schade te vorderen, indien deze hoger is dan het totaal van de aldus vervallen boetes.
 4. 9.4.  Indien en voor zover door opdrachtnemer geleverde zaken door opdrachtgever worden opgeslagen met andere soortgelijke zaken op een zodanige wijze dat de door opdrachtnemer geleverde zaken niet meer identificeerbaar zijn als behorende tot de betreffende leveringen, dan wel op zodanige wijze worden gebruikt dat zij onlosmakelijk onderdeel gaan vormen van een nieuwe zaak, dan wel anderszins worden verwerkt op een zodanige wijze dat zij niet meer onder de werking van het eigendomsvoorbehoud in dezelfde staat kunnen worden teruggeleverd, gaat de eigendom van de door opdrachtnemer geleverde zaken over op opdrachtgever onder het voorbehoud van een reeds nu vooralsdan aan opdrachtnemer te verstrekken bezitloos pandrecht op voornoemde zaken waarvan de door opdrachtnemer geleverde zaken door vermenging of verwerking deel van zijn gaan uitmaken. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer medewerking verlenen aan handelingen benodigd voor de bevestiging van voornoemd bezitloos pandrecht dan wel voor de omzetting van daarvan in een pandrecht.
 5. 9.5.  Indien en voor zover ondanks het bepaalde in artikel 9 lid 1 geleverde zaken waarvan de factuur is betaald niet meer onder het eigendomsvoorbehoud vallen, ondanks dat er andere financiële verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer openstaan, wordt de eigendom van de betreffende zaken geacht te zijn overgegaan onder het voorbehoud van een bezitloos pandrecht op die zaken, in welk geval het bepaalde in artikel 9 lid 4 van overeenkomstige toepassing is.
 6. 9.6.  Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om aan haar ter reparatie, keuring, controle, bewerking of anderszins door opdrachtgever aangeboden eigendommen van opdrachtgever onder zich te houden totdat de factuur betreffende de door opdrachtnemer ter zake verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en eventuele andere financiële verplichtingen van opdrachtgever integraal zijn voldaan.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. 10.1.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop ingevolge artikel 3.1 onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. 10.2.  Het Weens koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. 10.3.  Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen die voortvloeien uit (de uitvoering van) aanbiedingen en overeenkomsten als bedoeld in artikel 3.1., tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 

  BIJZONDER GEDEELTE

Artikel 11 Inhoud 
In aanvulling op en – voor zover nodig en mits expliciet vermeld – in afwijking van het bepaalde in de artikelen 2 t/m 10, gelden ter zake de hierna te noemen specifieke leveranties en verrichtingen speciale bepalingen:

 • –  levering van door opdrachtnemer aan opdrachtgever verkocht al dan niet bewerkt staal (artikel 12)
 • –  verhuur door opdrachtnemer aan opdrachtgever (artikel 13)
 • –  verkoop en levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever van gas (artikel 14)
 • –  verkoop en levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever van (elektrisch) gereedschap, lasapparatuur en aanverwante 
  zaken niet zijnde staal (artikel 15)
 • –  reparaties aan en keuringen en controles van hiertoe door opdrachtgever aan opdrachtnemer in bewaring gegeven 
  eigendommen van opdrachtgever (artikel 16)
 • –  door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden op het terrein van opdrachtgever c.q. door deze aangewezen derden 
  (artikel 17)
 • –  door opdrachtnemer verrichte bewerkingen van door opdrachtgever aan opdrachtnemer in bewaring gegeven 
  eigendommen van opdrachtgever (artikel 18)

  ​​Artikel 12 Levering van door opdrachtnemer aan opdrachtgever verkocht al dan niet bewerkt staal
 1. 12.1.  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1 t/m 10 en in het bijzonder de artikelen 5 en 6 gelden in aanvulling daarop ter zake levering van door opdrachtnemer aan opdrachtgever verkocht al dan niet bewerkt staal de volgende bepalingen.
 2. 12.2.  Behoudens tegenbewijs worden te leveren zaken wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen in aantal, gewicht, soort en afmeting dienen direct op het aan de transporteur af te geven ontvangstdocument te worden aangetekend en binnen tien werkdagen na de levering bij aangetekende brief aan opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan op deze afwijkingen geen beroep meer kan worden gedaan.
 3. 12.3.  Opdrachtgever dient de geleverde zaken onmiddellijk na levering te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen overeengekomen is. Eventuele direct bij levering zichtbare gebreken anders dan die bedoeld in artikel 12.2 moeten per aangetekende brief bij opdrachtnemer worden gemeld binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door opdrachtgever aanvaard. Opdrachtgever dient de gebrekkige zaken ter beschikking van opdrachtnemer te houden. Door het melden van enig gebrek wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dienen binnen tien werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval uiterlijk binnen één jaar na de levering, bij aangetekende brief te worden gemeld. Eventuele rechtsvorderingen ter zake tijdig gemelde gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de schriftelijke melding aanhangig te zijn gemaakt.
 4. 12.4.  Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door opdrachtnemer te leveren zaken, al dan niet na bewerking moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking leiden niet tot enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer.
 5. 12.5.  Een eventuele garantieverplichting van opdrachtnemer strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
 6. 12.6.  Indien de overeenkomst betreft zaken die door opdrachtnemer van derden worden betrokken, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot datgene waartoe deze derde jegens opdrachtnemer aansprakelijk is;
 7. 12.7.  Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerde onderhouds-, installatie-, reparatie- of montagewerkzaamheden of wijzigingen verricht door opdrachtgever of derden.
 8. 12.8.  Indien door opdrachtnemer zaken zijn geleverd met een bijbehorende fabrieksgarantie zijdens de leverancier van opdrachtnemer, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid en dient opdrachtgever zich bij gebreken rechtstreeks bij de fabrikant te vervoegen.

Artikel 13 Verhuur door opdrachtnemer aan opdrachtgever 
13. Op verhuur van aan opdrachtnemer in eigendom toebehorende zaken zijn deze Algemene Voorwaarden
niet van toepassing. In plaats daarvan gelden voor verhuur de Algemene Verhuurvoorwaarden van Hulsbosch B.V.. Op schriftelijk verzoek wordt onverwijld en kosteloos een exemplaar toegezonden. De Algemene Verhuurvoorwaarden kunnen ook worden gedownload van de website: www.hulsbosch.nl 
Artikel 14 Gasleveranties 
14. Op verkoop en leverantie van gas zijn deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing.
In plaats daarvan gelden daarvoor de Algemene Voorwaarden voor de Verkoop en Levering van Gas van Hulsbosch B.V.. Op schriftelijk verzoek wordt onverwijld en kosteloos een exemplaar toegezonden. De Algemene Voorwaarden voor de Verkoop en Levering van Gas kunnen ook worden gedownload van de website: www.hulsbosch.nl. 
Artikel 15 verkoop en levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever van (elektrisch) gereedschap, lasapparatuur en aanverwante zaken niet zijnde staal 
15.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1 t/m 10 gelden in aanvulling daarop en voor zover nodig in afwijking daarvan de volgende bepalingen ter zake de verkoop en levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever van (elektrisch) gereedschap, lasapparatuur en aanverwante zaken niet zijnde staal uit winkel en catalogus. 

15.2. Indien door opdrachtnemer zaken zijn geleverd met een bijbehorende fabrieksgarantie zijdens de leverancier van opdrachtnemer, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid en dient opdrachtgever zich bij gebreken rechtstreeks bij de fabrikant te vervoegen.
Artikel 16 Aansprakelijkheid ter zake door opdrachtnemer verrichte reparaties aan en keuringen en controles van eigendommen van opdrachtgevers

 1. 16.1.  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1 t/m 10 en in het bijzonder de artikelen 5 en 6 gelden in aanvulling daarop ter zake aan opdrachtnemer ter reparatie, keuring of controle aangeboden eigendommen van opdrachtgever de volgende bepalingen.
 2. 16.2.  Iedere opdracht tot reparatie, keuring of controle leidt per definitie niet tot een resultaatsverbintenis maar tot een inspanningsverbintenis. Dit betekent dat opdrachtnemer nimmer aansprakelijk is voor het slagen van de reparatie, keuring of controle.
 3. 16.3.  Indien na keuring of controle de eigendommen van opdrachtgever gebreken vertonen, dan worden deze gebreken, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht reeds aanwezig te zijn geweest op het moment van aanbieding en wordt ter zake deze gebreken door opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Hetzelfde geldt indien na reparatie de eigendommen van opdrachtgever andere gebreken vertonen dan het te repareren gebrek.
 4. 16.4.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die tijdens reparatie, keuring of controle aan de eigendommen van opdrachtgever ontstaat, tenzij en voor zover deze schade het gevolg is van door opdrachtgever aan te tonen grove nalatigheid of opzet.
 5. 16.5.  Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om aan haar ter reparatie, keuring of controle aangeboden eigendommen onder zich te houden totdat de factuur betreffende de door opdrachtnemer ter zake verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten integraal is voldaan.

Artikel 17 Door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden op het terrein van opdrachtgever c.q. door deze aangewezen derden

 1. 17.1.  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1 t/m 10 en in het bijzonder de artikelen 5 en 6 gelden in aanvulling daarop ter zake door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever c.q. door deze aangewezen derden de volgende bepalingen.
 2. 17.2.  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, stagnatie-, vervolg- of opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van aan opdrachtnemer opgedragen diensten wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

Artikel 18 Door opdrachtnemer verrichte bewerkingen van door opdrachtgever aan opdrachtnemer in bewaring gegeven eigendommen van opdrachtgever

 1. 18.1.  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1 t/m 10 en in het bijzonder de artikelen 5 en 6 gelden in aanvulling daarop ter zake aan opdrachtnemer opgedragen bewerkingen van door opdrachtnemer aangeboden materialen de volgende bepalingen.

18.2.  Opdrachtnemer staat slechts in voor de uitvoering van de bewerking omschreven in de opdrachtbevestiging en conform de aldaar schriftelijk vastgelegde normen. Tenzij expliciet anders vermeld in de opdrachtbevestiging, vindt verzinken plaats in overeenstemming met de Europese norm EN – ISO 1461.Tenzij expliciet in de opdrachtbevestiging vermeld, gaat opdrachtnemer ervan uit dat na verzinken geen specifieke nabehandeling als lakken, coating etc. zal plaatsvinden en zal geen rekening gehouden worden met specifieke uit dergelijke nabehandelingen voortvloeiende kwaliteitseisen aan het verzinkproces. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de geschiktheid van het verzinkproces voor niet in de opdrachtbevestiging vermelde nabehandelingen.

​18.3.  Opdrachtgever staat in voor de geschiktheid van het door opdrachtgever aangeboden materiaal voor de in de opdrachtbevestiging beschreven bewerking, inclusief ingeval van verzinken een eventuele thermische behandeling op 460oC, en de voor deze bewerking vereiste voorbewerkingen, waaronder ingeval van verzinken de aanwezigheid van een adequaat ophangsysteem en voldoende en adequate ontluchtings- en uitloopgaten en het vrij zijn van lasslakken, vet, olie, verf, vernis, bitumen, anti-spatproducten gebruikt bij het lassen en andere niet wateroplosbare producten.

 1. 18.4.  Materialen die gemonteerd worden aangeleverd, worden, tenzij expliciet en schriftelijk anders is aangegeven, geacht in de aangeleverde toestand te worden bewerkt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat ingeval van verzinken bij de montage rekening is gehouden met een speling van minimaal 1 millimeter, indien het vrij bewegen van hengsels, getapte draad en dergelijke na het verzinken is gewenst en met eventuele vervormingen als gevolg van een eventuele thermische behandeling op 460oC.
 2. 18.5.  Ter zake de voor de opgedragen bewerking vereiste eigenschappen en voorbewerkingen van het aangeboden materiaal zoals omschreven hierboven in de artikelen 18.3 en 18.4 bestaat voor opdrachtnemer geen enkele verplichting tot controle vooraf. Indien niettemin vooraf wordt geconstateerd dat aan één van de betreffende vereisten niet is voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd (doch niet gehouden) naar eigen keuze de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat alsnog aan deze voorwaarden is voldaan en, indien dit niet binnen veertien dagen na schriftelijke aanzegging alsnog is gebeurd, tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, dan wel om op kosten van opdrachtgever zelf de benodigde voorbewerkingen uit te voeren.
 3. 18.6.  Voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 18.2 is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor contactsporen of beschadigingen op het bewerkte onderdeel veroorzaakt door het door opdrachtnemer gebruikte ophang- of laadsysteem, plaatselijke zinkverdikkingen die hechten, volgelopen draadgedeelten of scharnieren en voor onvolkomenheden in de bewerking in holle dan wel anderszins moeilijk te bereiken onderdelen.
 4. 18.7.  Een eventueel onbevredigend resultaat van de bewerking wordt – behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs – geacht te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van het aangeboden materiaal voor de betreffende bewerking als bedoeld in de leden 3 en 4 voornoemd, dan wel door de in artikel 18.6 genoemde – en geëxonereerde – kleine en niet te vermijden afwijkingen veroorzaakt door het bewerkingsproces en ter zake wordt geen enkele aansprakelijkheid door opdrachtnemer aanvaard.
 5. 18.8.  Het vervoer van de te bewerken materialen van de opdrachtgever naar opdrachtnemer c.q. een door deze aan te wijzen andere locatie, inclusief de lossing, vindt plaats voor rekening en risico van opdrachtgever.
 6. 18.9.  De door opdrachtgever aan te leveren zaken dienen te worden verzonden in deugdelijk verpakkingsmateriaal dat na de bewerking hergebruikt kan worden, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is om de zaken naar eigen goeddunken en op kosten van opdrachtgever te verpakken in aangepast materiaal.